همدی خوس میاین

سهام بوستایه دلم!

 

خوفین ! خوسین!

 

جیجل همتونو گاز گاز خام عسیسانم

 

وای نیدونین سقد دلم بلاتون تنگیته بود قده یه نخود سی سته بوت

 

به زونه خوتم نیتونستم بیام از بس ممتحان میگیلن خزالتم نیتسن ته

 

ادم نیتونه هی ممتحان بده

 

ولی حالا اومتم پیستون از این ببعتم بازم میهام

 

"وقتی که دیگر نبود به بودنش نیازمند شدم!

 

وقتی که دیگر رفت به انتظار ائدنش نشستم!

 

وقتی که دیگر نمیتوانست مرا دوست بدارد من دوستش داشتم!

 

وقتی که او تمام شد من اغاز شدم!

 

وچه سخت است!!!!!!

 

تنها متولد شدن!!

 

مثل تنها زندگی کردن!!

 

مثل تنها مردن!!!

"و من تنهایه تنهام"

 

ممتحان زای خوت سما ها هم زای خوت

 

من از مامی زونم عذل میخوام ته دیل اپ تلدم وای مامی زونم عاسقتم به

 

زون خوتم جیجلتو مامی زونم

 

اینم یه عتس از مامی زونم

 

نمیگم دوست دارم!! نمیگم عاشقتم!!

 

میگم:

 

دیوونتم!! که اگر یه روز ناراحتت کردم!!

 

بگی بیخیال دیوونست !!!!!!!!

 

وای مامی زونم اینو تس افتم!

 

مامی زونم من خیلی ازت متستلم عسیسم اده یه وختی یه سیزی میدم ته

 

نالاحت میسی سولی عسیسم

 

اما هل سی ته باسم یا باسی من عاسقتم عسقه خوتمی به هیسی هم نیدمت

 

واوایم منظولم سما نیستینا !

 

مامی فخط ماله منو سما ها اما بازم نفصه بیستلس ماله منه کمس ماله سما

ok?

اینم یه عتس جیجیلانه از واوای ته بابا نوئل سته

 

 

زندگی سه چیز است:

 

(1 به اجبار به دنیا امدن!!

 

(2 با غم زیستن!!

(3 با ارزو مردن!!

 

به هر حال زندگی دیگه باید سر کرد!

 

 

واوایم سما لم بوست دالم ستیت

 

مامی دفت امتحان عملی دالین منو تمام تسانی ته میان اینزا بلاتون دعا

 

میتونینم ته ایسالله ممتحانتونو خوفه خوف بدین

 

لاستی بوستایه دلم!!!!!!!!!!!

 

فلدا یه لوز خیلی قسنه من ته فلدا لو خیلی بوس دالم

 

happy new year

 

شروع سال 2008 میلادی بر همتون مبارک

 

اینم درخت کاج ما ببینین چه زیفا سته  دلتون اف سلیقه یخوتم مامی و

 

واوای زونم هسس

 

 

 

این یتی هم تادو هامونه ته همی ماله خوتمه!!!!!

 

 

 

مده نه واوای زونم!!!!

 

لف لفم توس هست واوای اده نباسه جیغ میزنما از من دفتن بود

 

به خاله ای مهتاب,خاله گیتا, بوست زون زونی و اقا حاتمد بوست زون زونی

 

تفلیک میدم

 

این دلا نیدونم امسس سیه  اما خیلی خومسلن ماله سما ها

 

 

لاستی یه سیزه دیده اخل همین هفته هم تفلد خوتمه

 

وای خزالتم ندین میسی از محبت همتون

 

وای خدا زونممممممممممممم!!!!

 

دیده بلم ته بازم زیهادی حلفیدم !

 

ملاقب خوتتون باسین!!

 

بوستون دالم همتونو!!!!!!!!

 

بابای بوستایه من

 

بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس!!!!!!!!!!!!!!!

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم دی 1386ساعت 8:2 بعد از ظهر  توسط نینی پل پلی  | 

تولدت مبارک

سهیم بوستای گلم

خوفین خوسینسهامتین

ببخسین ته این سلی یتم زود تل از

موقع مقلل اپ تلدم

میدونین سلا

واییییییییییییییییییییییییییییی

یوهوووووووووووووووووووووووووووووو

تفلد دالیم

اونم سه تفلدی

دوس تونین تا بدم

یتی بوت یتی نبوت

غیل از ختا هیسی نبود

تو یه لوز سلد پاییزی ته مصادف با

چهالدهم اذل بود

همه ندلان بوتن

دلهله داستن سمس انتظال بوتن

هی پست دل اتاق عمل لزه میافتن

هل تی میومت بیلون میدوییدن تلفس

ته بینن سی ستس

سما هم ته میدونین انتظال سقده سخته

تویتی از ساعت هایه زیفای

یه فرستهی کوسولو به دنیا اومت

این فلسته یه پسمل تفل ناناز بوت

ته مامی و واوایس

تبصیص دلفتن امسسو

بذالن پالسا

عجب امس دسندیها

این پسمل خومسل و تفل مفل فسن

واوای پالسایی منه

واوای زونم جیگلتو

واوای گلم من عاسقتم به خدا

صمیمانه و از ته قلبم

میگم بهت:

تولدت مبارک عزیزم واوایه گلم

واوایم  همیسه بلات الزویه سلامتی

و

سادی دالم و از تا میخوام

ته همیسه سل بلند و موفخ باسی

عسیسم

در پناه حق

بوستایه دلم تا پست بعدی بای عسیسان

این دله نازم تخدیم همهی سما ها

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 4:0 قبل از ظهر  توسط نینی پل پلی  | 

سهام علیتم !

 

خوفین خوسین جیجلای من!

 

میسی از همتون من خوفه خوفم فقط یه اوچولو دلم دلفته ته اونم زیهاد

 

مهم نیست!

 

خوف دیده سه خفلا همه سی بل وفق ملاد هست یا نه؟

 

این سلی دیده نیدونم سی باید بدم  به زونه خوتم اصلا حوصله ندالم نینیدونم سلا؟

 

ولی خوف  باید بدم یه سیزی دیده نینیشه ته همین زولی بیام بسینم

 

وای نیدونین سقد دلم بلای مامی زونم تنگیته ییهو دلم هواسوتلد به خدا !

 

مامی زونم تجایی تو الهی من قلبونت بلم

 

اینم یه عتس از مامی زونم

 

واوایم  ته اصلا نیست واوای زونم دیده نینی بوست ندالی یه سل نیزنی به من

 

دلم بلات اف افته بخدا اصلا نی پلسی پل پلی سی سته سالمه یا نه

 

واوای زونم خهی بتی  من قهلم باهات هیس لقمی هم اسی نیتونم

 

اینم یه عتس از واوای بت بت بت

 

وای مامی ذونم دستم دد میتونه اخه از پله ها سوتیته ستم پایین

 

ووی دسم واوای بت !!!!!!!!!!!

 

اینم خوتمم

 

 

خاله ای های جیجلم دلم بلاتون اف افته به زون خوتم خیلی بوستون دالم هوالتا

 

خاله ای گیتا ما هنوزم چاکلیما!

 

اینم یه ساخه دل بلایه خاله ای هایه جیجل!

 

خاله ای مهتاب زونم و بوست زون زونی خاله ای اهلاویهو

 

اینم یه ساخه دل بلایه خاله ای هایه جیجل!

 

خوف دیده زیهاد دفتم این سلی هم!

 

سهتون ته دلد نیتونه ایسالاه

 

همتونو بوس دالم

 

تا دلودی دیدل دوصد بدلود

 

بابای عسیسان!

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 5:43 بعد از ظهر  توسط نینی پل پلی  | 

سهیمی دوباله به همتون عسیسانه زان

 

خوفین ! خوسین! سهامتین!

 

دل سهامتی تامل بسل میبلین!

 

اصن به من سه ته سما ستونه میخواستین خوف باسین حالا ته خوف نیستین

 

بیاین اینزا خوتم خوفتون میتنم اخه من دکمل نینی پل پلی هسم

 

تو صف واسین ته نوبت لعایت بسه

 

افلین زیگملایه زان

 

حالا بلایه این ته حالتون خوف سه به این داستان دوس تونین:

 

غصه از تجا شلوع سد ؟ نینیدونم!

 

سما ایدونین بدین

 

سما هم نینیدونین خوتم ایدونم ته سما نینیدونین

 

خوف دیده سوخی بسه  جلسه لسمی ستوت!

 

یه لوز منو مامی هملاه خاله ای گیتا زونم ته ما چاکلسیم  افته بوتیم بیلون

 

دلواقه همون ددر مامی دسته منو دلفته بوت ته دم نسم اما خوف منم سیطون

 

هی مامی تس واتس میتلدم بیساله مامی تس اومتس

 

خاله ای گیتا هم هی میدفت پل پلی عسق خاله ای نتن اذیهت اما تو دوس سنوا

 

همون زول ته خوتتون دیدن واوای زونم دفتس ته من دیده بلات لف لف نیخلم

 

خوف به من سه واوای  بسه دیهات اون ستلتی بوتی

 

واوای زونمخومسل بوتی فقط یتم تلت دنده بوده

 

واوای زونم میسی از اون همه نظلت متشتلم

 

واوای باول تن منم نیدونستم ته واوای داستن اینقضه سیلینه

 

ساهد باولتون نسه اما من مامی زونمو مثل یه مامی بوسس دالم

 

مامی من عاسقتم بخدا خهلی دلی خهلی خهلی

 

واوای زونم سما هم همین طول بوستون دالم

 

وای خاله ای ها ته دیده ندو مثل یه خاله ای واقعی بوس دالم

 

خلاصه این ته مامی بلام لف لف خلید اما سمستون لوز بت نبینه

 

نیدونین ته سی ست هیسی نیدونه فقط خوتم با خاله ای و مامی زونم میدونیم

 

سما ها هم میخواین بدونین باسه میگم:

 

مامی و من و خاله ای گیتا افتیم  تافی ساپ اون زا  من سفالس تیت بزلگ دادم

 

خهی بزلگ اما سون لو صندلی نسسته بوتم قتمم توتاه بود  اومدم وایساتم

 

 لوصندلی

 

  مامی زونم دفت پلپله مامی بسین اوخ نسی ها

 

خاله گیتا ته من فداس سم بوسم تلدو لفمو تسید دفت پل پلی حف مامی دوس تن

 

سمسمتون لوز بت نبینه منم دوس نتلدم

 

یعنی اومدم دوس تنتن اما نسد سون تو همون موقع با تله افتم تو تیت

 

صولتم تیتی ست تاملان دیدیه همه تو تافی ساپ میخندیدن به من پلوها

 

مامی هل تلده بود فت تلده بود من سیزیم سده  خاله ته از حال افته بود

 

اخه من نه دیه میتلم نه سیزی میدفتم همین زولی ساتت نسسته بوتم

 

میدونین سلا؟

 

نیدونین ! باسه خوتم میدم از بس این تیت خومسزه بود داستم تیتایه سولتمو

 

 میخلدم

 

اصن هیزام پیدا نبوت

 

مامی نفهمیده بود بعد ته فهمید نالاحت سد اما هیسی ندفت مامی فدایه تو بسم من

 

 الهی

 

وای خدا زونم سقد نوستم بسه دیدیه

 

اینم یه عتس از واوای ته بعد از سنیدن مازلا موهاسو داست میتندوگیه میتلد

 

 

 

 

بوستای گلم  همتونو بوس دالم زیهاد زیهاد

 

خوس باسین و خلم

 

از خاله ای بوست زون زونی هم متسگلم ته نظل دادن همین طول مهتاب خاله ای ته

 

زیگله

 

موچچچچچچچچچچچچچچچچچچ واسه همتون

 

بابای بوستای زان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آبان 1386ساعت 1:38 قبل از ظهر  توسط نینی پل پلی  | 

واي كه چقدر دلم مي خواست كودك  .مي شدم تا خدايم مرا دوست داشت

 

 خداوندا تورا به پاكي قلب كودكان قسم مي دهم مرا درياب وازخود مران

 

و قلبم را به آرامشي ابدي برسان و دستهايم را رو به آسمان بلند كن و بر

 

لبان من نام بزرگ خود را جاري كن كه من بدون تو تنها يم و هيچ نامي

 

را جز نام تو نمي خواهم بياموزم ، ولي افسوس كه همه نامها را آموختم

 

جز نامي كه مي خواستم . خداوندا مرا ياري كن تا در ورطۀ  سكوت  تو

 

سكون يابم و در درياي پرتلاطم توحركت كنم. عاجزانه از تو مي خواهم

 

كه مرا دريابي ، اي عزيز لحظه هاي تنهايي

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 1:49 بعد از ظهر  توسط نینی پل پلی  | 

 

سهیم علض میتم توچه به توچه

                                          

                                         باهات نمیدستم دستم چو نوچه

سهام فتس میتم همسون تلگراف

 

                                        بیهاد پیس سما بی واسه تا صاف

 

 

اینم یه سعل از سلوده هایه خوتم افید والم لذت بیبلین!

 

وای بازم باهد از خوتم بدم اده قلال باسه من همه سیو بدم ته افلوم میله

 

اخه نه من یه خولده توسولو هسم خوف تفیعیه ته زیهاد زیهاد خلاف تالی تنم

 

حالا هم میخوام یه داستان دیده به تعلیفم دوش تونین خوف:

 

منو مامی تو خونه تنها بوتیم واوای بیساره سل تال بود سقد این واوای من

 

زحمت

 

تسه همس به فکل خونباتسه قلبونس بلم دلسته

 

مامی داست به به دلست میتلد منم بازی میتلدمو مسق هایه مهتمو مینوستم

 

این عمویی نیدونم تجا افته بود ته پیداس نبود همتن باز افته بود  با بوستاس توف

 

بازی من هل تالی تلدم مامی نذاست بلم

 

مامی میده دخمل خوف بیلون تو توچه نیله همتن لاست میده مامی زونم

 

هل سی بده لاست میده جیجله من

 

مامی به خاطل اینته من تخفیهت بسم یه موز دنده دات به من تا بخولم

 

منم همسو خولدم اسغالسم تنفلیم اومد بندازم سلط اسغال سوتس تلدم وسط خونه

 

دیده یادم افت به مامی حداقل بدم بلس داله منم مسغول کالم ستم

 

ته واوای اومت مامی افت اسقفالس  واوایم تلی لف لف خلیده بوت

 

هنوز لف لفارو نتاده بود دست مامی ته سوت سد وسط حال

 

سمستون لوز بت نبینه واوای مثل شیل بلنج وا افته وا افت وسط حال

 

هنوز واوایو جم نتلده بودیم که عمویی اومت عمویی هم هزال ماساالله

 

تفل بال هلو ولا اومد تو فت تنم بوی به مامی سنیده بوتا ته این زولی اومد

 

پایه اونم افت لو پوست موزسوت ست  لو واوایم واوای بیساله ته با زحمتو تمت مامی

 

داست از جاس بلند میسد مثل خمیل نونوایی پهن زمین سد مامی خدالو سکل اونبل

 

بوت وگلنه اونم میافتاد  دیده هیسی من میمولدم

 

خالاصه این ته واوای کمپلت خولد سد عمویی توفته سد اخه نه همس دوسته هیسیس

 

نیسه

 

منم ته مامی زون زونیم نذاست بفهمن ته تاله من بوده

 

ایم جیجل مامی دولوسته بممم

 

مامی همیسه میدم عاسقانه مخلصانه بوست دالم تا قیامت

 

اینم یه عتس از واوایم ته دل حال دلیه هستس اخه عمویی فسار قفی افتاته بوته

 

اوس

 

اینم از این تا دلودی دیدل دوصد بدلود

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 5:58 بعد از ظهر  توسط نینی پل پلی  | 

من نینی هستم امسم هم پل پلی هستس مامی زونم این امسو بلام انتخاب کلده خوسمله

 

مامی قلبونت بلم الهی یه لوز من با مامی زونم هملاه واوای پالسا زونم تو

 

خونه بوتیم منم داستم با توفم بازی میکلدم هی سوتس میکلدم اینول هی سوتس

 

میکلدم اونور همین زولی بازی میتلدم مامی میدفت نتن بسه الان میزنی خولد میتنی

 

همه سیو اما من ته دوس نیدادم

 

واوایم هم از اون ول میدفت پلپلی لف لف نیخلم ها

 

منم ته عاسق لف لفااما سه حیف ته واوای زونم دیل دفت چون من همون

 

 لحظه اخلین ضلفه لو زتم و تموم

 

کیلیستال های مامی خولده خاکسیر ست

 

مامی دفا تلد واوای قهل تلد

 

نینی پل پلی هم تنها ست

 

 

تا دفعه ی دیده با قلفی ستسته بابای بوستان

 

اینم یه عتس از نینی پل پلی تنها

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آبان 1386ساعت 4:32 بعد از ظهر  توسط نینی پل پلی  | 

خوف از عمویی هم دفتمحالا از تی بدم دیده

 

اهین فهمیدم:

 

از خاله سالا...خاله شاتی...خاله گیتا.....وبخیه

 

افل خاله سالا همس چند لوز ابل دیتمس   بعدس دیده نتیتمس 

 

خهی خاله ای خوفی بوت خهی خهی بوسس داستم

 

 

بعتسم خاله ساتی هستس که فتاس بسم تازه دانسگاه قفول سته مثل خوتمه

 

بعدسم خاله گیتا هستس من از این خاله ای ها سیزی نیدونم  اما خاله گیتا

 

همیسه

 

 میده

 

ما مخلصیم منم اهان میدم که ما چاکلیم

 

بوست زون زونیم خاله خوفه منه

 

تا دفحه ی بت بای بوی بوستان خوفم

 

اینم عتسخاله ای ها جیجیل

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آبان 1386ساعت 4:7 بعد از ظهر  توسط نینی پل پلی  | 

از مامی دفتم از واوای دفتم

 

 

حالا میخوام از عمویی زون زونیم بدم نینیدونین سه عمویی دالم ملبا اهبالو

 

اده بیکالین بیهاین عمویی زونم همتونو میزاله سل کال

 

جیگمله این عمویی اما خوف زن نداله

 

باهد یه زن خوفه خوف بلاش پهدا تنم 

ابته اولا ناز میتلد عمویی من بسه مامی هم سل من باهاش قهلید دهواسون سد اما

 

خوف خدالا سکل اسی تلدن

 

این عمویی من یه بوست داله امسس موجیه خهی پلو انقده پلو عمویی منو

 

از لاه بدل میتنه اخلش این موجی زون

 

اما خوف باهاله اما زیهادی پلویه

 

مکسلس همینه پلوییسه

 

عمویی جیگملم هم همچین پشمله الومی نیس

 

 

سلوگوسس میجنبه بهنه خوتمون بیمونه ها

 

تا بت بابای

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آبان 1386ساعت 1:42 بعد از ظهر  توسط نینی پل پلی  | 

از مامی زون زونیم دفتم حاها میخوام از واوای پالسایی بدم ته سقده  دله

 

واوایم حف نداله پشمله خوفیه اما خوب زیهادی منو دعهوا میتونه بدا خلاقه

 

اما خوف واوایمه دیدیه بوسش دالم

 

اما یه چیزی یواستی بدم:

 

مامی بیسر تر بوست دالم دله از بس این مامی زونم

 

فتاس بسم عقسمه بختا

 

اینم از واوای زونم

 

اینم یه عتس از واوای و مامی زونم


 

تا دفحه ی بت ختا پستو پنا هتون

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آبان 1386ساعت 1:9 بعد از ظهر  توسط نینی پل پلی  |